Voorwaarden

 

Invoering

Deze standaardvoorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, DIG AMZ, toegankelijk via www.digamz.com.

Deze voorwaarden zullen volledig worden toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in om alle voorwaarden en bepalingen die hier zijn geschreven te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze standaardvoorwaarden voor de website.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten DIG AMZ en/of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt van al het volgende:

  • het publiceren van materiaal van de Website in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Website;
  • het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website hebben geen toegang voor u en DIG AMZ kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud

In deze Standaardvoorwaarden van de Website betekent "Uw Inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze Website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u DIG AMZ een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw privacy

Gelieve te lezen ons privacybeleid.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. DIG AMZ behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals ze is", met alle fouten, en DIG AMZ geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal DIG AMZ, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is. DIG AMZ, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

vrijwaring

U vrijwaart hierbij DIG AMZ in de ruimste zin van en tegen alle en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Sever-mogelijkheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder enige toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat de overige bepalingen hierin worden aangetast.

Variatie van voorwaarden

Het is DIG AMZ toegestaan om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Opdracht

De DIG AMZ mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen DIG AMZ en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat cn, en je onderwerpt je aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in cn voor de beslechting van eventuele geschillen.

Bedrijfsnaam

Guangzhou YinLuFeng Shangmao Ltd