Regulamin

 

Wstęp

Niniejsze Standardowe warunki korzystania z witryny internetowej napisane na tej stronie internetowej regulują korzystanie z naszej witryny internetowej DIG AMZ dostępnej pod adresem www.digamz.com.

Niniejsze Warunki zostaną w pełni zastosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków korzystania z Witryny.

Osoby niepełnoletnie lub osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, DIG AMZ i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Udziela się ograniczonej licencji wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia

Masz szczególne ograniczenia w zakresie wszystkich następujących czynności:

  • publikowanie jakichkolwiek materiałów Serwisu w innych mediach;
  • sprzedawanie, udzielanie podlicencji i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów Witryny;
  • publiczne odtwarzanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
  • korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
  • angażowanie się w jakąkolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, wydobywanie danych lub inną podobną działalność związaną z niniejszą Witryną;
  • korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w reklamę lub marketing.

Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a DIG AMZ może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć do tej Witryny, są poufne i musisz również zachować poufność.

Twoja treść

W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania z Witryny „Treść użytkownika” oznacza dowolny tekst audio, wideo, obrazy lub inne materiały, które zdecydujesz się wyświetlić w tej Witrynie. Wyświetlając swoje Treści, udzielasz DIG AMZ niewyłącznej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji z sublicencjonowaniem na używanie, powielanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie jej we wszystkich mediach.

Twoja prywatność

Proszę przeczytaj nasza Polityka Prywatności.

Twoje Treści muszą być Twoją własnością i nie mogą naruszać praw osób trzecich. DIG AMZ zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści Użytkownika z tej Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Brak gwarancji

Niniejsza Witryna jest dostarczana „tak jak jest”, ze wszystkimi błędami, a DIG AMZ nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji związanych z niniejszą Witryną lub materiałami zawartymi w tej Witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w tej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku DIG AMZ, ani żaden z jego członków kierownictwa, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z niniejszej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z umowy. DIG AMZ, w tym jego funkcjonariusze, dyrektorzy i pracownicy, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub szczególną odpowiedzialność wynikającą lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem z tej Witryny.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz DIG AMZ w pełnym zakresie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn powództwa, szkód i wydatków powstałych w jakikolwiek sposób w związku z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Umiejętność zerwania

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków.

Odmiana warunków

DIG AMZ może zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym momencie, kiedy uzna to za stosowne, a korzystając z tej Witryny oczekuje się od Ciebie regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

Zadanie

DIG AMZ może dokonywać cesji, przenosić i podzlecać swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez powiadomienia. Nie możesz jednak cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między DIG AMZ a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu cn, a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w cn w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

Nazwa firmy

Guangzhou YinLuFeng Shangmao Ltd